Seleccionar página

Campanya de comunicació per xarxes socials per a la promoció de la diversitat sexual i de gènere i la seva inclusió dins de tot tipus d’organitzacions i iniciatives empresarials i socials, amb la missió primordial de sensibilitzar sobre la necessitat d’eradicar qualsevol situació de discriminació a persones transgènere en el context laboral. Projecte realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el suport de l’associació Actuavallès – Ca l’Enredus.

#EmpleaTrans* és un projecte de responsabilitat social que treballa des de la base que la intercooperació entre comunitats, entitats, empreses, institucions, administracions i persones, des d’una perspectiva interseccional, és determinant per l’eradicació de tota discriminació per motius de gènere, i consegüentment, per diversitat de gènere. Així doncs, la campanya pretén multiplicar el seu abast amb el compromís i la col·laboració de més agents implicats en el reconeixement dels drets de les persones trans* com a col•lectiu vulnerable en allò que pertany a l’àmbit laboral, tot sumant el major nombre possible d’aliances amb altres actors empresarials, acadèmics i socials.

Partint des del que estableixen els nous paradigmes de la direcció i pràctiques empresarials (RSE/C, Valor Social Compartit, Procomú) que en la seva màxima extensió fan referència a aplicar una sèrie d’estàndards que serveixin per assegurar no només unes condicions laborals dignes, sinó a impulsar organitzacions amb uns criteris d’excel·lència tals al seu govern que minimitzin l’impacte negatiu per a l’entorn i els seus grups d’interès; la campanya es focalitza en els avantatges que els entorns de treball inclusius produeixen en el clima laboral i en el desenvolupament professional de totes les persones treballadores, com a factor estratègic i cultural de governança i desenvolupament vinculat a la competitivitat sostenible de les pròpies entitats i/o empreses. 

#EmpleaTrans* s’alinea amb els ODS nº5 (Igualtat de gènere), nº8 (Treball decent i creixement econòmic), nº10 (Reducció de les desigualtats) i nº17 (Aliances per assolir els objectius), i s’emmarca en les línies recollides a la Llei 11/2014, en el seu Títol II «Polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de les persones LGBTI» – Capítol III «Mercat de treball», relacionat amb la integració del dret a la igualtat de tracte i oportunitats, així com en les mesures i actuacions necessàries per a l’ocupació (art.20, 21). 

En definitiva, #EmpleaTrans* vol ser un instrument de sensibilització per a afavorir un canvi positiu en el sí de les organitzacions, amb la visió de reformular les condicions laborals de les seves persones treballadores en relació al foment del principi d’igualtat de tracte i oportunitats i no discriminació, la seguretat i el benestar en el treball i el compliment de la legalitat vigent.

Objectius

  • Afavorir la millora de les condicions laborals de las persones trans*.
  • La promoció de la diversitat sexual i de gènere i la seva inclusió dins de tot tipus d’organitzacions i iniciatives empresarials i socials.
  • Sensibilitzar sobre la necessitat d’eradicar qualsevol situació de discriminació a persones transgènere en el context laboral.
  • Promoure la igualtat efectiva de les persones LGBTIQ+ al àmbit laboral.
  • Aconseguir la col·laboració del agents ja implicats en el reconeixement dels drets de les persones trans* com a col•lectiu vulnerable en allò que pertany a l’àmbit laboral, i la suma de nous.
  • Aconseguir el major nombre possible d’aliances i adhesions que ens puguin ajudar amb un gran efecte multiplicador de difusió.

Antecedents

Gràcies a la col·laboració de l’associació Actuavallès – Ca l’Enredus, #EmpleaTrans* aprofitarà les sinergies i resultats aconseguits per la seva iniciativa anomenada Trans*Laboral: la trobada anual per l’ocupació i la intermediació laboral de les persones trans*, que es du a terme a Sabadell en coordinació amb administracions i entitats d’arreu del territori català.

També prenem com a punt de referencia el treball que realitza la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI – REDI (Red inter-empresarial y de expertos en materia de Diversidad e Inclusión de los empleados/as LGBTI y aliados/as en Espanya).

Justificació de la necessitat

“Sis de cada deu persones LGTBI oculten l’orientació sexual o la identitat de gènere en els llocs de treball, i entre el 85% i el 90% de les persones trans no tenen feina a causa dels prejudicis”, ens diu, per exemple, l’Ajuntament de Barcelona en la pàgina web on presenta la seva “Guia per garantir els drets LGTBI a les empreses”.

Així doncs, malgrat les mesures adoptades per integrar el dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones trans* en els llocs de treball desplegades amb la Llei 11/2014 (per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia), de facto no existeix encara tal garantia de drets en matèria de contractació, condicions de treball i ocupació al sector laboral privat. I també, paral•lelament, ens trobem encara molt allunyades d’un desplegament efectiu d’aquests drets amb polítiques laborals i anti-discriminatòries en les administracions públiques. 

Amb tot, abordar política i socialment la igualtat de tracte i oportunitats comporta cert risc en individualitzar fets que són estructurals i compartits. És per això necessari la consideració del fet transgènere com a element de vulnerabilització social. I això ens situa davant el repte d’articular un discurs i unes actuacions estratègiques i transversals entorn l’exclusió pel fet transgènere en els diferents àmbits socials i administratius, acompanyat d’un abordatge que parteixi d’una perspectiva integral i interseccional; és a dir, atenent a la multiplicitat de les circumstàncies que configuren les trajectòries vitals de les persones trans* (gènere, identitat de gènere, procedència, capital econòmic, diversitat funcional, etc.).

Tot el qual, apareix detalladament reflectit a diferents estudis, com per exemple: “Hacia centros de trabajo inclusivos: la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral en España”, realitzat i presentat pel sindicat UGT (2020) o “La guia sindical per a la no-discriminació i defensa dels drets LGTBI a l’Àmbit Laboral”, de la Secretaria d’Igualtat de la UGT de Catalunya i Grup UGTLGTB (2016).

Destinataries

>> administracions públiques,

>> empreses i entitats, tant de l’economia tradicional com de la cooperativa, social i solidària,

>> tot tipus d’organitzacions i associacions empresarials, patronals i sindicals de primer i segon grau,

>> mitjans de comunicació generalistes i especialitzats en Responsabilitat Social.

>> organitzacions, entitats i mitjans de comunicació LGBTIQ+.

>> universitats i institucions d’educació superior.

>> persones trans*.

 

Productes finals

  • 8 càpsules audiovisuals de 1 minut de durada màxima cadascuna, i 
  • 1 campanya de comunicació per xarxes socials (Twitter, Facebook i Linkedin) de 15 dies de durada amb 2 publicacions diàries com a mínim.