Seleccionar página

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant una subvenció per a la promoció i reforç de l’economia social i solidària 2020 en la modalitat A.b per a la consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives per enfortir la seva viabilitat econòmica, hem creat el nostre Espai virtual de formació per allotjar, i des d’on gestionar, els nostres programes de formació en Responsabilitat Social Audiovisual.

Amb aquest projecte iniciem l’execució del nostre Pla estratègic de sostenibilitat, posicionament i creixement a llarg termini, amb el que pretenem:

  • L’obertura d’una nova línia de negoci: formacions especialitzades i professionalitzadores en Responsabilitat Social Audiovisual.
  • Desenvolupar un nou producte que ens permeti oferir a mitjà termini un programa de FP Dual al sector audiovisual de Catalunya.
  • L’augment de la nostra capacitat productiva i la millora dels processos de prestació de serveis i de comercialització.

Aquest espai virtual de formació es troba allotjat dins la plataforma d’e-learning gratuïta Moodle i el seu desenvolupament ha consistit en:

  • Disseny i construcció de l’espai: prototipat i testatge de la seva arquitectura, a través del nostre programa de capacitació i ampliació de competències professionals anomenat IMSV06CCC_Projectes Integrals de Responsabilitat Social Audiovisual.

Així docs, el nostre projecte, a l’ésser un espai des d’on promourem la formació especialitzada i la producció de projectes integrals de Responsabilitat Social Audiovisual, contribueix a: 

  • Articular vincles de l’ESS amb tots els nivells educatius, i especialment amb els cicles formatius, ja que el seu objectiu final és esdevenir una plataforma que allotgi un programa d’FP Dual.
  • Promoure una tipologia de formacions professionalitzadores que contribueixen a la inserció laboral dins el sector audiovisual de la ciutat.
  • Augmentar el pes de l’ESS en l’economia de la ciutat de Barcelona, la seva solidesa, articulació i extensió, especialment en els sectors estratègics de l’audiovisual i la Responsabilitat Social Empresarial.
  • Visualitzar i ampliar l’abast comunicatiu de l’ESS com una realitat sostenible a la ciutat.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona